Právne informácie

Spracovatelia

Informácie uvedené na tejto webstránke majú len informatívny charakter, nie sú záväzné a nemusia obsahovať všetky podmienky poskytovania služieb.

 

Podrobné informácie Vám radi poskytneme na najbližšom Zákazníckom stredisku alebo na Call centre na čísle 02/594 22 222.

 

Uvedené skutočnosti sú podstatnými informáciami v zmysle § 8 ods. 6 zákona o ochrane spotrebiteľa.

 

Kopírovanie, distribúcia, alebo akákoľvek forma publikovania či iného používania textových a grafických materiálov spracovaných na www stránkach spoločnosti UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. bez výslovného súhlasu spoločnosti UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. sú zakázané.

 

V zmysle príslušných ustanovení Všeobecného povolenia č. 1/2014, spoločnosť UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. oznamuje, že ako službu verejnosti získala prístup k programovým službám vysielateľa zriadeného zákonom bezplatne. Uvedené služby UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. poskytuje len v rámci balíkov svojej programovej ponuky.

 

Vážený zákazník, zaslaním požiadavky na adresu post@upc.sk máte možnosť zistiť, či právnická alebo fyzická osoba, ktorej názov resp. meno zadáte, spracúva osobné údaje v mene spoločnosti UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. ako sprostredkovateľ v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Spracovatelia osobných údajov

Overte si, ktorá spoločnosť spracováva súkromné údaje pre UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o.

Súkromie

Záleží nám na Vašom súkromí

Spoločnosť UPC BROADBAND SLOVAKIA si kladie za cieľ chrániť Vaše súkromie. Chceme, aby ste si mohli byť úplne istí, že s Vašimi Osobnými údajmi zaobchádzame s veľkou opatrnosťou a v súlade s našimi povinnosťami vyplývajúcimi z platných právnych predpisov týkajúcich sa ochrany údajov a súkromia.

 

Tieto zásady ochrany súkromia (ďalej len "Zásady") popisujú, ako získavame a spracovávame Vaše Osobné údaje, keď využívate naše produkty a služby a keď Vám poskytujeme naše produkty a služby. Tieto Zásady upravujú to, ako bude spoločnosť UPC BROADBAND SLOVAKIA nakladať s Osobnými údajmi, ktoré nám poskytnete na základe predchádzajúceho oznámenia alebo na základe udelenia súhlasu, pokiaľ to príslušné právne predpisy vyžadujú.

 

Tieto Zásady sa vzťahujú na všetkých zákazníkov spoločnosti UPC BROADBAND SLOVAKIA a ich dcérskych spoločností. Vzťahujú sa rovnako aj na všetkých návštevníkov našich webových stránok, ktorí môžu, avšak nemusia byť zákazníkmi spoločnosti UPC BROADBAND SLOVAKIA.

 

Tieto Zásady je treba vnímať v spojení s našimi všeobecnými podmienkami poskytovania verejných služieb a prípadnými osobitnými podmienkami vzťahujúcimi sa na produkty a služby, ktoré ste si objednali. Tieto Zásady sa môžu čas od času meniť. Prípadné zmeny zistíte pravidelným sledovaním našich webových stránok.

 

Naše produkty či služby môžu obsahovať odkazy na webové stránky ďalších spoločností a nimi ponúkané služby; tieto spoločnosti môžu mať vlastné zásady týkajúce sa ochrany súkromia. Odporúčame Vám zoznámiť sa so zásadami ochrany súkromia týchto tretích strán. Naša spoločnosť nie je zodpovedná za akékoľvek postupy v oblasti ochrany súkromia alebo akýkoľvek obsah produktov či služieb takýchto tretích strán.

 

Často kladené otázky:

Čo sa rozumie pod pojmom "Osobné údaje"?
Otvoriť Zatvoriť

Našim cieľom je nastaviť štandard ochrany súkromia čo najvyššie, a preto podporujeme široký výklad pojmu Osobné údaje, ktoré definujeme ako údaje týkajúce sa akejkoľvek fyzickej osoby, ako je zamestnanec alebo spotrebiteľ, hlavne vrátane mena, adresy, dátumu narodenia a záznamov o platbách. Vo vzťahu k našim zákazníkom a pokiaľ to kontext vyžaduje, zahŕňajú Osobné údaje tiež údaje o pohyboch, údaje o polohe, IP adresy, údaje o používaní internetu a údaje o používaní set top boxu.

Aké Osobné údaje zhromažďujeme?
Otvoriť Zatvoriť

Vzhľadom k povahe našich služieb a produktov môžeme na základe predchádzajúceho oznámenia alebo na základe udelenia súhlasu, pokiaľ to príslušné právne predpisy vyžadujú, zhromažďovať nasledujúce Osobné údaje:

 

Kontaktné údaje, tj. údaje, ktoré nám umožňujú Vás identifikovať alebo kontaktovať. Tieto informácie zahŕňajú meno, adresu, telefónne číslo, e-mailovú adresu, používateľské mená a hesla, dátum narodenia, pohlavie, jazykové preferencie, informácie o dodaní, ako aj ďalšie kontaktní údaje získané priamo od Vás.

 

Informácie o účte, tj. informácie, ktoré nám poskytnete za účelom objednania našich služieb, ako sú informácie o bankovom účte, fakturačná adresa a informácie, ktoré nám poskytnete pri svojom prihlasovaní do súťaží alebo keď sa na nás obraciate s otázkami týkajúcimi sa našich produktov a služieb.

 

Informácie o službách, tj. informácie, ktoré potrebujeme k tomu, aby sme Vám mohli poskytovať naše služby, ako číslo modelu a servisné číslo Vášho set top boxu, používanú verziu softwaru, ID smart karty, adresa IP/MAC a úroveň príslušného balíčku služieb.

 

Obecné informácie o používaní, tj. informácie generované v priebehu Vášho používania našich produktov a služieb, napr. keď využívate našu sieť k telefónnym hovorom, keď používate internet, keď navštevujete naše webové stránky, keď sledujete televízne vysielanie, keď využívate službu "Video on Demand" ("VOD") alebo keď prechádzate televízne ponuky, ako je program vysielania (TV Guide) alebo katalóg VOD.

 

Ostatné osobné údaje, tj. informácie, ktoré môžeme v súlade s platnými právnymi predpismi získať z verejných zdrojov alebo od úverových agentúr. Ďalej môžeme zhromažďovať Osobné údaje týkajúce sa ďalších osôb, pokiaľ nám ich poskytnete, napr. v prípade, že kupujete niektorý z našich produktov ako darček pre inú osobu.

K čomu používame Osobné údaje?
Otvoriť Zatvoriť

Informácie týkajúce sa Vašej osoby zhromažďujeme s ohľadom na povahu našich služieb a produktov. Je pre nás dôležité zaistiť, aby naše produkty a služby boli jednoduché, osobné a spoľahlivé. Neustále hľadáme spôsoby, ako naše služby a produkty vylepšovať, aby čo najviac vyhovovali Vašim osobným potrebám. Preto môžeme zhromažďovať Osobné údaje k nasledujúcim účelom a na základe predchádzajúceho oznámenia alebo na základe udelenia súhlasu, pokiaľ to príslušné právne predpisy vyžadujú:

 

Aby sme Vám mohli poskytovať naše produkty a služby. Kontaktné údaje, Informácie o účte a Informácie o službách používame pre nastavenie a udržovanie našich produktov a služieb, pre naše administratívne potreby a pre účely správy obsahu a súťaží. Tieto činnosti zahŕňajú poskytovanie, technickú podporu, aktualizácie hardwaru a softwaru, fakturáciu, inkasovanie platieb a úverovú kontrolu.

 

Aby sme mohli vylepšovať naše produkty a služby. Z Obecných informácií o používaní môžeme vychádzať pri identifikovaní oblastí pre zlepšenie. Napríklad vysoká miera používania služby VOD v určitom žánri môže viesť k rozšíreniu filmového katalógu v tomto žánri. Rovnako môžeme vykonávať prieskumy trhu za účelom skvalitnenia našich existujúcich služieb a vývoja nových produktov zodpovedajúcich potrebám našich zákazníkov.

 

Aby sme Vám mohli predstaviť nové produkty a služby. Môžeme s Vami komunikovať o chystaných nových vlastnostiach našich produktov a služieb alebo o reklamných akciách, ktoré by Vás mohli zajímať. V časti "Ako sa prihlásiť a odhlásiť?" vysvetľujeme, ako si môžete aktualizovať svoje marketingové preferencie.

 

Aby sme mohli nakupovať tovar a služby od našich Obchodných partnerov. Čas od času Vám môžeme na obrazovku alebo on-line zasielať naše špeciálne ponuky v dobe, keď budete používať naše produkty a služby, aby ste si mohli zakúpiť tovar a služby od našich partnerov, ako sú zadávatelia reklamy, promotéri, poskytovatelia alebo predajcovia aplikácií (ďalej súhrnne „Obchodní partneri“). Pokiaľ sa rozhodnete tieto ponuky využiť alebo sa zúčastniť určitej transakcie, môžeme zhromažďovať Vaše relevantné Osobné údaje a poskytovať ich našim Obchodným partnerom, ktorí sponzorujú príslušné reklamné akcie alebo transakcie. Informácie bude v takomto prípade zhromažďovať a poskytovať spoločnosť UPC BROADBAND SLOVAKIA výhradne po Vašej kladnej odpovedi na predmetnú ponuku. Okrem splnenia Vašej požiadavky môžu Obchodní partneri rovnako používať Vaše Osobné údaje k tomu, aby Vám mohli zasielať ďalšie informácie, ktoré by Vás mohli zaujímať. Používanie Osobných údajov Obchodnými partnermi sa riadi ich príslušnými zásadami ochrany súkromia, z ktorých by ste mali vychádzať, pokiaľ budete mať akékoľvek otázky ohľadne toho, ako môžu naši Obchodní partneri používať Vaše Osobní údaje.

 

Aby sme mohli riadiť naše výsledky. Osobné údaje môžeme používať v prípadoch, keď Vás žiadame o spätnú väzbu vo vzťahu k fungovaniu našich produktov a služieb, našich služieb starostlivosti o zákazníkov a našej údržby a prevádzky. Pokiaľ to umožňujú príslušné právne predpisy, môžeme používať informácie týkajúce sa Vášho používania našich produktov a služieb a prístupu k nim pre účely riadenia prevádzky, vybavovania otázok zákazníkov a pre účely prevencie a odhaľovania podvodov. Pokiaľ to umožňujú príslušné právne predpisy, môžeme rovnako monitorovať a zaznamenávať našu komunikáciu s Vami, vrátane e-mailov a telefónnych hovorov, a to pre potreby školenia, zaisťovania kvality a zaznamenávania podrobných informácií o produktoch a službách, ktoré si od nás objednávate.

 

Aby sme mohli plniť svoje zákonné povinnosti. Právne predpisy nám môžu ukladať povinnosť poskytnúť Osobné údaje v súlade s podmienkami platného právneho procesu alebo v prípadoch, kedy to požadujú orgány zaoberajúce sa uplatňovaním práva. Takéto poskytnutie Osobných údajov môže byť vykonané aj bez Vášho súhlasu a vedomia a bez predchádzajúceho oznámenia v súlade s podmienkami platného právneho procesu. Vyhradzujeme si právo spochybniť požiadavku prístupu k Osobným údajom zo strany verejných orgánov.

 

Ďalšie formy použitia. Môžeme používať anonymné a súhrnné informácie k vypracovaniu správ a analýz týkajúcich sa typu obsahu a/alebo reklám, ktoré diváci sledujú alebo naopak preskakujú, pre potreby výskumu a pre ďalšie legitímne obchodné účely.

Komu môžeme poskytovať Osobné údaje?
Otvoriť Zatvoriť

Spoločnosť UPC BROADBAND SLOVAKIA si kladie za cieľ chrániť Osobné údaje. Za účelom zaistenia fungovania našich produktov a služieb môžeme v súlade s platnými právnymi predpismi a na základe predchádzajúceho oznámenia alebo súhlasu, pokiaľ sú vyžadované, poskytovať Osobné údaje tretím stranám špecifikovaným nižšie, a to vrátane tretích strán nachádzajúcich sa v krajinách mimo územia EU a Švajčiarska, kde sa predpisy týkajúce sa ochrany súkromie líšia od predpisov platných v EU a vo Švajčiarsku.

 

Subjekty v rámci skupiny Liberty Global. Vaše Osobné údaje môžeme poskytnúť ktorejkoľvek materskej spoločnosti, dcérskej spoločnosti alebo inej spoločnosti ovládanej rovnakou osobou (ďalej súhrnne "Prepojené spoločnosti"). V takomto prípade budeme od našich Prepojených spoločností vyžadovať, aby dodržovali tieto Zásady.

 

Zamestnanci spoločnosti UPC BROADBAND SLOVAKIA. Počet našich zamestnancov, ktorí majú prístup k Vašim Osobným údajom obmedzujeme na vybranú skupinu špeciálne poverených zamestnancov. Títo zamestnanci majú prístup k Vašim Osobným údajom za účelom riadneho plnenia pracovných povinností iba v rozsahu, v akom tieto Osobné údaje potrebujú poznať k svojej práci.

 

Obchodní partneri. Pokiaľ sa rozhodnete zúčastniť sa niektorej našej špeciálnej ponuky alebo nami navrhnutej transakcie, ktorú však poskytujú naši Obchodní partneri, môžeme v relevantných prípadoch poskytnúť Vaše Osobné údaje týmto Obchodným partnerom. Podrobnejšie informácie nájdete v časti "K čomu používame Osobné údaje?".

 

Kupujúci nášho podniku. Pokiaľ iná spoločnosť odkúpi spoločnosť UPC BROADBAND SLOVAKIA alebo odkúpi majetok spoločnosti UPC BROADBAND SLOVAKIA, ktorého súčasťou sú Vaše Osobné údaje, stane sa táto spoločnosť držiteľom Vašich Osobných údajov zhromaždených spoločnosťou UPC BROADBAND SLOVAKIA a prevezme vo vzťahu k Vašim Osobným údajom práva a povinnosti popísané v týchto Zásadách.

 

Ďalšie tretie strany. Pokiaľ to umožňujú príslušné právne predpisy, môžeme rovnako poskytovať Vaše Osobné údaje tretím stranám, a to v prípadoch, keď sa budeme domnievať, že takéto poskytnutie je nutné pre fungovanie našich produktov a služieb (napr. starostlivosť o zákazníkov), a ďalej tiež externým predajcom špeciálne najatých spoločností UPC BROADBAND SLOVAKIA, aby nám poskytovali produkty či služby, pričom v takomto prípade budeme od týchto subjektov vyžadovať zachovanie mlčanlivosti o týchto informáciách, ich zabezpečení a používaní len pre účely poskytovania príslušných produktov či služieb našej strane. Pokiaľ to umožňujú príslušné právne predpisy, môžeme rovnako poskytovať Osobné údaje úverovým agentúram alebo spoločnostiam vymáhajúcim pohľadávky. V niektorých prípadoch nám môže zákon ukladať poskytnutie Osobných údajov verejným orgánom alebo ďalším tretím stranám.

Ako chránime Osobné údaje?
Otvoriť Zatvoriť

Vynakladáme značné úsilie k zaisteniu ochrany Vášho súkromia a prijali sme k týmto účelom rad zásadných opatrení. Formálne sme menovali osoby zodpovedné za zabezpečenie našej siete, podporu infraštruktúry a našich informačných systémov. Implementovali sme riešenia slúžiace k ochrane Osobných údajov pozostávajúcich z celého radu technických prvkov a postupov líšiacich sa podľa konkrétnej služby alebo produktu, ktoré sú Vám ponúkané či poskytované. Tieto riešenia môžu zahŕňať najmä ochranu hesiel, kódovanie, firewally, antiviry, odhaľovanie prípadov preniknutia do systému, zaisťovanie prípadných anomálií a kontrolu prístupu pre našich zamestnancov.

Ako dlho uchovávame Osobné údaje?
Otvoriť Zatvoriť

Sme povinní uchovávať Osobné údaje len po dobu nevyhnutne nutnú pre plnenie našich cieľov, ku ktorým boli tieto Osobné údaje zhromaždené, pokiaľ nám platné právne predpisy výslovne neukladajú povinnosť uchovávať Vaše Osobné údaje po dlhšiu dobu.

Ako sa prihlásiť a odhlásiť?
Otvoriť Zatvoriť

Môžeme Vás kontaktovať a informovať Vás o našich produktoch a službách, ktoré by Vás mohli zaujímať, pokiaľ sa k tejto službe prihlásite. Pokiaľ si nebudete priať ďalšie takéto kontakty priameho marketingu z našej strany, môžete sa odhlásiť niektorým z možných spôsobov (ako je e-mail, SMS, telefón, pošta) alebo kontaktovaním nášho oddelenia zákazníckych služieb. Naše oddelenie zákazníckych služieb môžete kontaktovať prostredníctvom odkazu Kontaktujte nás na našich webových stránkach.

Cookies
Otvoriť Zatvoriť

"Cookies" sú drobné kúsky informácií uložené vo Vašom internetovom prehliadači, ktoré zhromažďujú údaje ako je typ vášho prehliadača, Váš operačný systém, navštívené webové stránky, doba návštev, prezeraný obsah, prezerané reklamy a ďalšie tzv. clickstream dáta.

 

Cookies používame k tomu, aby sme mohli naše webové stránky upraviť podľa Vašich potrieb, ponúkať Vám kvalitnejšie a personalizované služby a zapamätať si niektoré Vaše voľby, aby ste ich nemuseli zadávať znovu. Cookies nám ďalej umožňujú zisťovať pohyb smerujúci na naše webové stránky, vrátane navštívených stránok, počtu návštevníkov a použitých trás.

 

Môžeme využívať služby poskytovateľov reklamných sietí, ktorí nám pomáhajú prezentovať reklamný alebo iný obsah na našich webových stránkach a ďalších stránkach, na ktorých sú zobrazené reklamy spoločnosti UPC BROADBAND SLOVAKIA. Poskytovatelia reklamných sietí využívajú cookies, webové majáky (beacons) alebo ďalšie podobné technológie vo Vašom počítači, mobilnom telefóne alebo inom zariadení k tomu, aby Vám ponúkali reklamu alebo iný obsah čo najlepšie zodpovedajúci Vašim záujmom na základe vytvorenia Vášho profilu prehliadania internetu na tejto webovej stránke a na ďalších Vami navštívených stránkach. Použitie cookies, webových majákov alebo podobných technológií zo strany našich poskytovateľov reklamných sietí sa riadi ich vlastnými zásadami ochrany súkromia, nie Zásadami ochrany súkromia spoločnosti UPC BROADBAND SLOVAKIA.

 

Cookies vo Vašom počítači, mobilnom telefóne alebo inom zariadení môžete manuálne zakázať či povoliť. Väčšina internetových prehliadačov ponúka možnosť prijať alebo odmietnuť určité konkrétne cookies alebo určité typy cookies a tiež možnosť odmietnuť alebo vymazať všetky cookies. Konkrétny postup závisí na Vašom prehliadači. Pokyny k použitiu tejto funkcie nájdete v nápovede k Vášmu internetovému prehliadaču. Obmedzenie alebo zablokovanie cookies však môže mať negatívny dopad na použiteľnosť mnohých webových stránok.

Aplikácie tretích strán
Otvoriť Zatvoriť

Ako súčasť našich služieb Horizon môžete mať prístup k aplikáciám tretích strán prostredníctvom funkcie App Store, ktorú naša služba ponúka. Beriete na vedomie, že spoločnosť UPC BROADBAND SLOVAKIA nezodpovedá za žiadne také aplikácie tretích strán, ku ktorým sa rozhodnete získať prístup. Tieto aplikácie tretích strán budú fungovať v súlade s ich vlastnými zásadami ochrany súkromia; starostlivo sa preto s týmito zásadami zoznámte. Odporúčame Vám pri používaní aplikácií tretích strán nezadávať akékoľvek osobné údaje alebo citlivé informácie (napr. číslo sociálneho poistenia alebo číslo kreditnej karty), pokiaľ si neoveríte, že príslušná aplikácia pochádza zo zdroja, ktorému dôverujete.

Aké máte práva?
Otvoriť Zatvoriť

Máte právo požadovať vymazanie alebo aktualizáciu akýchkoľvek neúplných, nesprávnych, nevhodných alebo zastaraných Osobných údajov. Pokiaľ sa budete domnievať, že niektoré z informácií, ktoré o Vás evidujeme, sú neúplné, nesprávne, nevhodné alebo zastarané, informujte nás o tejto skutočnosti a my vykonáme v platných zákonných lehotách potrebné opravy alebo výmazy. V tejto súvislosti si Vám dovoľujeme zdvorilo pripomenúť, že ohlásenie potreby aktualizácie, resp. zmeny Osobných údajov predstavuje nie len Vaše právo, ale zároveň aj povinnosť v súlade s našimi všeobecnými podmienkami poskytovania verejných služieb.

 

Máte právo vedieť, aké Osobné údaje o Vás evidujeme. V prípadoch povolených príslušnými právnymi predpismi Vám môžeme za poskytnutie týchto informácií účtovať poplatok pokrývajúci naše súvisiace administratívne náklady.

 

Rovnako máte právo požadovať, aby sme prestali spracovávať Vaše Osobné údaje pre účely priameho marketingu. Pokiaľ si neprajete naďalej dostávať informácie priameho marketingu alebo byť telefonicky kontaktovaní našimi predajcami, kontaktujte, prosím, naše oddelenie zákazníckych služieb. Naše oddelenie zákazníckych služieb môžete kontaktovať prostredníctvom odkazu Kontaktujte nás na našich webových stránkach.

Ako nás môžete kontaktovať ohľadne týchto zásad?
Otvoriť Zatvoriť

Pokiaľ budete mať akékoľvek pripomienky alebo otázky ohľadne týchto Zásad alebo pokiaľ si budete chcieť vyžiadať prístup k Osobným údajom, ktoré o Vás evidujeme, kontaktujte, prosím, naše oddelenie zákazníckych služieb prostredníctvom odkazu Kontaktujte nás na našich webových stránkach.

 

Info pre koncových užívateľov

Informácie pre koncových užívateľov

Informácie pre užívateľov sú zverejňované spoločnosťou UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. (ďalej aj ako "spoločnosť UPC") na základe § 42 ods. 1 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách (ďalej aj ako "Zákon") v spojení s čl. IV. bod 2 ods. 1 Všeobecného povolenia č. 1/2014 vydaného Úradom pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb.

Identifikačné údaje podniku
otvoriť zatvoriť

Obchodné meno: UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o.


Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným


Sídlo: Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava


Identifikačné číslo (IČO): 35 971 967


Zápis v Obchodnom registri: Okresný súd Bratislava I, oddiel: Sro, vložka: 38877/B

Rozsah ponúkaných služieb
otvoriť zatvoriť

Základný rozsah služieb v oblasti elektronických komunikácii ponúkaných spoločnosťou UPC tvoria:

- Hlasové služby

- Internetové služby

- Služby televízie

Štandardné zmluvné podmienky
otvoriť zatvoriť

Štandardné ceny
otvoriť zatvoriť

Štandardné ceny s informáciou o poskytovaných službách a všetkých cenových položkách služieb, vrátane všetkých druhov užívateľských poplatkov za služby a servisných poplatkov, podrobností o uplatňovaných štandardných zľavách, poplatky alebo náklady účastníka súvisiace s koncovými zariadeniami, priame poplatky súvisiace s prenosom čísel alebo iných identifikátorov sú dostupné na tomto linku:

 

upc.sk/zakaznicka-zona/

Reklamačný poriadok
otvoriť zatvoriť

Druhy ponúkaných servisných služieb
otvoriť zatvoriť

Aktuálne informácie o servisných službách poskytovaných spoločnosťou UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. nájdete na stránke:

 

upc.sk/zakaznicka-zona/

Mechanizmy na urovnanie sporov
otvoriť zatvoriť

Informácie o zmenách podmienok
otvoriť zatvoriť

Informácie o postupoch zameraných na meranie a riadenie prevádzky
otvoriť zatvoriť

Informácie o práve účastníka podľa § 59 ods. 2 zákona o elektronických komunikáciách
otvoriť zatvoriť

Účastník, ktorý je fyzickou osobou, má právo určiť, či jeho osobné údaje budú zaradené do telefónneho zoznamu a ak áno, ktoré osobné údaje budú zaradené, ak sú relevantné na účel telefónneho zoznamu. Relevantnými údajmi fyzickej osoby na účely telefónneho zoznamu sú telefónne číslo, meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu. Nezaradenie osobných údajov účastníka do telefónneho zoznamu, overenie, opravy alebo ich odstránenie je bezplatné.

Informácie o platných cenách vo vzťahu k všetkým číslam alebo službám s osobitnými cenovými podmienkami
otvoriť zatvoriť

Informácie o všetkých platných cenách vo vzťahu k číslam alebo službám s osobitnými cenovými podmienkami sú uvedené v Tarifách k príslušným službám dostupné na tomto linku:

 

upc.sk/zakaznicka-zona/

Informácia v zmysle čl. IV. Podmienky povolenia bod 2 ods. 6 Všeobecného povolenia č. 1/2014
otvoriť zatvoriť

Informácia v zmysle čl. IV. Podmienky povolenia bod 2 ods. 6 Všeobecného povolenia č. 1/2014 uvedená tu:

 

upc.sk/onas/

Informácie o postupoch Podniku v prípade neplatenia faktúr
otvoriť zatvoriť

Parametre pripojenia, riadenia služieb a politika spravodlivého užívania
Otvoriť Zatvoriť

Parametre pripojenia vo vlastnej sieti v podniku

 

Maximálna prenosová rýchlosť smerom k užívateľovi: 300 Mb/s

Maximálna prenosová rýchlosť smerom od užívateľa: 20 Mb/s

 

Politika spravodlivého užívania

 

Výška mesačného dátového limitu (MB): bez obmedzenia

Rýchlosť po prekročení dátového limitu (Mb/s): bez obmedzenia

 

Parametre riadenia služieb vo vlastbnej sieti podniku

 

UPC Vás chráni proti neželaným webovými stránkam. S bezpečnostným softvérom, ako sú firewalls a filtre, môžete blokovať aj ďalšie neželané webové stránky a zároveň vám s rodičovským dozorom ponúkame aj filter, ktorý vám zaistí bezpečné surfovanie po internete pre deti. Zvoľte si optimálnu ochranu proti neželaným webovým stránkam so Smart Guard, bezpečnostným balíkom "všetko v jednom" od UPC 1-2011.